Regulamin Targowiska Miejskiego

§ 1.

Uchwała określa zasady i tryb korzystania z targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku.

§ 2.

Targowisko stanowi własność Gminy Białystok i zarządzane jest przez gminną jednostkę organizacyjną.

§ 3.

Handel na targowisku jest dozwolony na zasadach określonych prawem i niniejszym Regulaminem.

§ 4.

Targowisko jest obiektem całorocznym i ogólnodostępnym, czynnym w dni powszednie w godz. 6.00-16.00 oraz w niedziele w godz. 6.00-16.00, z wyłączeniem pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 5.

  1. Na targowisku może być prowadzona działalność handlowa i gastronomiczna, z uwzględnieniem odrębnych przepisów prawa.
  2. Działalność handlowa może być prowadzona w formie:
    1. stacjonarnej (w budynkach i tymczasowych obiektach budowlanych nie złączonych trwale z gruntem),
    2. obnośnej prowadzony z ręki, stolików itp.
  3. Działalność handlowa w formie stacjonarnej może odbywać się na terenie targowiska wyłącznie na podstawie umowy dzierżawy lub najmu.
  4. Miejsca sprzedaży na targowisku z przeznaczeniem na handel obnośny wskazuje zarządca targowiska, na zasadzie umowy rezerwacji miejsc.

§ 6.

Działalność na targowisku mogą prowadzić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

§ 7.

Na targowisku mogą być sprzedawane towary rolno-spożywcze, odzież, obuwie, artykuły przemysłowe oraz inne artykuły i produkty dopuszczone do obrotu zgodnie z wymogami i na warunkach przewidzianych odrębnymi przepisami prawa.

§ 8.

Osoby prowadzące działalność handlową i gastronomiczną na targowisku zobowiązane są do:

  1. przestrzegania regulaminu targowiska;
  2. zachowania czystości i porządku w miejscu sprzedaży, zarówno w trakcie handlu jak i po jego zakończeniu.

§ 9.

Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania targowiska i pracowników obsługi targowiska należy składać do Prezydenta Miasta Białegostoku.”

Powrót na początek strony