Deklaracja dostępności serwisu Targowisko Miejskie Kawaleryjska

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Targowisko Miejskie Kawaleryjska zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Targowisko Miejskie Kawaleryjska.

Data publikacji strony internetowej: 2023-01-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-01-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-01-18. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-01-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Krakowski, adres poczty elektronicznej dariusz.krakowski@zmk.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 857479430. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego:

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku

Adres organu odwoławczego:

Generała Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok

Adres e-mail organu odwoławczego: zmk@zmk.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 857479430

Dostępność architektoniczna

Dostępność Działu Obsługi Targowiska Miejskiego, w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 19.

Budynek dwukondygnacyjny. Dział Obsługi Targowiska Miejskiego umiejscowiony na I piętrze budynku. W budynku nie ma windy, ani możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Dokument może zostać odczytany przez pracownika osobie niewidzącej lub słabowidzącej. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. z przodu budynku  wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Powrót na początek strony